Content Marketing

Content marketing is a strategic marketing approach focused on creating and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience — and, ultimately, to drive profitable customer action.

Lương Trung · 30/05/2021

Thông người chia sẻ

Lương Trung

Hãy bắt đầu bằng những điều căn bản và không người việc học tập để tích lũy cho mình, những kỹ năng cần thiết nhất giúp bạn đạt được những mục tiêu mà bạn muốn hoàn thành.

5 Khóa học

Mở đăng ký